Zapytaj online

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

informujemy, że: 

 1. administratorem  danych  osobowych dla osób kontaktujących się jest  Optomed s.c.,

adres: ul. 1 Maja 8, 26-200 Końskie;  

 1. w sprawach przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
  z administratorem pod nr tel. +48 662 573 399 lub drogą elektroniczną  optomed@onet.pl
 1.  administrator  będzie  przetwarzał  Państwa  dane  osobowe  w  celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO,  tj.  przetwarzanie  jest  niezbędne  do wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze wynikającego  z  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania administracyjnego;
 1. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów  prawa,  a  także  na  rzecz  podmiotów,  z  którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora
  (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 1. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 1. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  20  października  2015 r.  w  sprawie klasyfikowania  i  kwalifikowania  dokumentacji,  przekazywania  materiałów archiwalnych  do  archiwów  państwowych  i  brakowania  dokumentacji niearchiwalnej;

       2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub  
            ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.    
             Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki  
             zdrowotnej;
4)  administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane    
     osobowe.

Formularz kontaktowy

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione